Dziś jest:
2018-02-22    
Imieniny:
Małgorzaty, Marty, Nikifora    

Wzory formularzy

Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu Gminy na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny na terenie gminy Sucha Beskidzka
Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na dofinansowanie inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny
Zgłoszenie udziału w programie dofinansowania wymiany paleniska węglowego na palenisko wykorzystującego biomasę lub paliwa gazowe (RPOWM)
Zgłoszenie przez osobę fizyczną zamiaru usunięcia drzew
Wniosek o położeniu działki w obszarze rewitalizacji.
Oświadczenie dla spółdzielni wspólnoty
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew krzewów
Zgoda właściciela współwłaściciela na usunięcie zieleni
Formularz sprawozdanie - tryb pozakonkursowy tzw. „Mały grant”
Formularz oferta - tryb pozakonkursowy tzw. „Mały grant”
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I UPOWSZECHNIANIA KULTURY
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA DLA TRENERA
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY* / WYRÓŻNIENIA* BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA DLA: TRENERA PROWADZĄCEGO SZKOLENIE ZAWODNIKÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE W MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM*/ LUB INNEJ OSOBY WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ *
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY*/ WYRÓŻNIENIA* BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA DLA ZAWODNIKÓW ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE
Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych* lub szkoleniu pożarniczym* wraz z oświadczeniem
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktów USC
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (raport obligatoryjny)
W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
DT-1/A załącznik do deklaracji DT-1 (2017r.)
DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (2017r.)
Wniosek o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wzór wniosku o nadanie numeru porządkowego na budynek

Co, gdzie, kiedy?