Dziś jest:
2015-10-07    
Imieniny:
Krystyna, Marii, Marka    
Strona Główna > SPORT > Baza sportowa ... > Kompleks Sportowy "Orlik"

Kompleks Sportowy "Orlik"

Adres: ul. Płk. T. Semika , 34-200 Sucha Beskidzka tel. 512 450 733
Animator zajęć sportowo-rekreacyjnych:
Kazimierz Masiuk
Trener środowiskowy: Janusz Maciejowski

 
 Kompleks boisk sportowych 
„Moje Boisko - Orlik 2012”
godziny otwarcia
 
od 1.04.2015 r. do 31 października 2015 r.
 
poniedziałek – piątek
 
Od godz. 10.30 do godz. 12.30
- w roku szkolnym -zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- w ferie i wakacje – zajęcia dla dzieci i młodzieży,
Od godz.15.00 do godz. 21.00 ogólnodostępny
od godz. 18.00 do godz. 21.00 istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji u animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym :
wtorek i piątek – od godz. 18.00 do godz. 21.00 dla grup spoza terenu miasta Sucha Beskidzka.
 
Sobota
Od godz. 10.00 do godz.13.00 ogólnodostępny
Od godz. 14.00 do godz.21.00ogólnodostępny
 
niedziela i święta - ogólnodostępny
od godz. 14.00 do godz. 21.00 ​
W soboty i niedziele rezerwacja jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem. Każda rezerwacja w godzinach innych niż wyznaczone może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą administratora.
 
ADMINISTRATOR OBIEKTU
 
(Zarządzenie Nr 1217/13 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 24 kwietnia 2013 roku)

 

 

 
§ 1.
Ilekroć w zasadach jest mowa o: 
1)  obiekcie sportowym  – należy przez to rozumieć kompleks sportowy wykonany w ramach programu rządowego „Moje Boisko - Orlik 2012”, zlokalizowany w Suchej Beskidzkiej przy ul. Płk. Tadeusza Semika 2, 
2)  administratorze  – należy przez to rozumieć Gminę Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19, 
3)  animatorze zajęć sportowo-rekreacyjnych  oraz  trenerze środowiskowym  - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione przez administratora, posiadające kwalifikacje wynikające z odrębnych przepisów. 
 
§ 2. 
1. Właścicielem i administratorem obiektu sportowego jest Gmina Sucha Beskidzka. 
2. Obiekt sportowy ma charakter ogólnodostępny, korzystanie z niego jest bezpłatne. 
 
§ 3. 
1. Obiekt sportowy obejmuje:  
1) boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,  
2) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu,  
3) zaplecze socjalno-szatniowe. 
2. Obiekt sportowy dostępny jest codziennie w okresie od marca do listopada.
3. Godziny otwarcia kompleksu sportowego oraz sposób jego rezerwacji określi Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.
4. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu sportowego z użytkowania z powodu: 
1) niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
2) potrzeby wykonania konserwacji boisk,
3) organizacji imprez i zajęć zamkniętych, 
4) innych ważnych przyczyn.
5. Użytkownicy obiektu sportowego mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 
 
§ 4. 
1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność. 
2. Osoba fizyczna lub podmiot rezerwujący bierze odpowiedzialność za stan obiektu sportowego i bezpieczeństwo uczestników. 
3. Zajęcia grupowe młodzieży szkolnej odbywać się mogą wyłącznie pod opieką nauczyciela - opiekuna grupy. 
4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w § 3 ust. 3, koordynuje animator zajęć sportowo-rekreacyjnych lub trener środowiskowy. 
5. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych lub trenera środowiskowego.
6. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego z płaską powierzchnią spodów. 
 
 
§ 5. 
1. W celu korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zabrania się: 
1) korzystania z boisk bez zgody animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych lub trenera środowiskowego, 
2) używania butów piłkarskich na metalowych lub plastikowych korkach „lankach” oraz kolcach, 
3) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 
4) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk, 
5) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 
6) zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych, 
7) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających, 
8) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, żucia gumy, 
9) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 
10) wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, 
11) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
12) malowania, rysowania na urządzeniach i budowlach obiektu sportowego, 
13) wprowadzania zwierząt. 
2. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych lub trenera środowiskowego.
3. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, animator zajęć sportowo-rekreacyjnych lub trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może: 
1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z zasadami zachowanie, 
3) nakazać opuszczenie obiektu sportowego, 
4) wezwać Straż Miejską lub Policję. 
4. Korzystający z obiektu sportowego ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za jego zniszczenie i dewastację obiektu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
5. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Na terenie obiektu sportowego zakazuje się umieszczania reklam bez zgody administratora. 
 
§ 6. 
1. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać do administratora, animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych lub trenera środowiskowego. 
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu sportowego "Orlik 2012". 
3. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach, mających miejsce na terenie obiektu sportowego, należy natychmiast poinformować administratora, animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych lub trenera środowiskowego. 
4. Każdy korzystający z obiektu sportowego jest zobowiązany do zapoznania się z powyższymi zasadami i ich przestrzegania, a także przestrzegania poleceń administratora, animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych lub trenera środowiskowego. 
 

 

ZOBACZ FILM Z OTWARCIA ORLIKA !
(źródło: UMWM-Internetowa Telewizja Samorządowa TV Małopolska)

 

Co, gdzie, kiedy?