Dziś jest:
2018-02-22    
Imieniny:
Małgorzaty, Marty, Nikifora    

Kultura, oświata, sport

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019

31-01-2018


I. Nabór do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka na rok szkolny 2018/2019

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, w terminie do 20 lutego 2018 r.

Terminy rekrutacji  

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka określa Zarządzenie Nr 1333/18 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: harmonogramu  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

Rodzaj czynności dokument

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowania uzupełniającego

Zebranie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 

Do 20.02.2018 do godz. 15.00

 

Składanie zgłoszeń i wniosków wraz
z załącznikami do dyrektora szkoły
 

01.03.2018  - 16.03.2018

23.04.2018 – 27.04.2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
 

19.03.2018 – 23.03.2018

30.04.2018 -04.05.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 

 23.03.2018
do godz. 15.00

 07.05.2018
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 30.03.2018
do godz. 15.00

11.05.2018

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

04.04.2018
do godz. 15.00

11.05.2018

do godz. 15.00

Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

Rodzaj czynności dokument

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowania uzupełniającego

Zebranie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego          

Do 02.03.2018

 

 

Składanie zgłoszeń i wniosków wraz
z załącznikami do dyrektora szkoły

01.03.2018  - 16.03.2018

23.04.2018 – 27.04.2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

19.03.2018 – 23.03.2018

30.04.2018 -04.05.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 23.03.2018
do godz. 15.00

 07.05.2018

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 30.03.2018
do godz. 15.00

11.05.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

04.04.2018

do godz. 15.00

11.05.2018

Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

 

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2017r. poz. 59 z późn. zmianami):

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/215/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i szkół podstawowych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Druki dokumentów o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego dostępne są w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

 

 

II. Nabór do klasy I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka na rok szkolny 2018/2019

 

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka określa Zarządzenie Nr 1333/18 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: harmonogramu  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Rodzaj czynności dokument

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowania uzupełniającego

Składanie zgłoszeń i wniosków wraz
z załącznikami do dyrektora szkoły

01.03.2018  - 16.03.2018

23.04.2018 – 27.04.2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

19.03.2018 – 23.03.2018

30.04.2018 -04.05.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 23.03.2018
do godz. 15.00

 

 07.05.2018

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 30.03.2018
do godz. 15.00

11.05.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

04.04.2018

do godz. 15.00

11.05.2018

Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

 

 Kryteria rekrutacji

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie w terminie do 16 marca 2018 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postepowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXVII/215/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i szkół podstawowych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Druki dokumentów o przyjęcie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej dostępne są w każdej publicznej szkole podstawowej.

 

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego dostępne są w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

 Zarządzenie

Uchwała

Terminy

 

Co, gdzie, kiedy?