Dziś jest:
2018-02-22    
Imieniny:
Małgorzaty, Marty, Nikifora    

Aktualności

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

31-01-2018

W okresie pomiędzy XXXV a XXXVI sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2017 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka na 2017 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  41.955.535,37 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł        -  42.098.242,30 zł.
    
 2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 29 grudnia 2017 r. ustalony został harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka w 2018 roku. Harmonogram został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta, na tablicach ogłoszeń, a także jest dostępny w siedzibie Urzędu. Dodatkowo dostarczany będzie mieszkańcom przez Zakład Komunalny. Ze względu na duże ilości oddawanych odpadów segregowanych, będą one odbierane przez 4 dni w miesiącu  tj. 1 i 3 roboczy czwartek oraz 1 i 3 roboczy piątek miesiąca. 
   
 3. Zarządzeniem z dnia 3 stycznia 2018 roku Burmistrz Miasta zatwierdził plan stałych imprez i inicjatyw kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych organizowanych w Suchej Beskidzkiej w 2018 roku. Plan został sporządzony w oparciu o propozycje przekazane przez organizatorów przy uwzględnieniu stałych pozycji i zamieszczony na stronie internetowej miasta. W przypadku dodatkowych propozycji kalendarz imprez będzie aktualizowany.
   
 4. W dniu 5 stycznia 2018 r. w kościele parafialnym odbył się Koncert charytatywny Zespołu Brathanki zorganizowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej pod Patronatem Burmistrza Miasta i Proboszcza Parafii Suskiej. Podczas koncertu wystąpiły również suskie zespoły regionalne oraz zespół muzyczny działający przy parafii. Formą wsparcia przez gminę Sucha Beskidzka akcji charytatywnej było zorganizowanie i pokrycie kosztów nagłośnienia koncertu. Całkowity dochód z koncertu został przeznaczony na leczenie Huberta, ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej, który uległ poparzeniu.
   
 5. Sucha Beskidzka jest wśród 640 miejscowości w Polsce gdzie oficjalnie organizowany jest Orszak Trzech Króli. W barwnym korowodzie, prowadzonym przez Miejską Orkiestrę Dętą, licznie uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli przebrani w kolorowe stroje kolędnicze, nawiązujące do rodzimej tradycji świąt Bożego Narodzenia. Do wspólnego kolędowania zachęcali artyści z Chóru „Jasień” pod przewodnictwem pani Małgorzaty Kubieniec, regionalne zespoły „Ziemia Suska” i „Mała Ziemia Suska” z towarzyszącą im kapelą. Organizatorem Orszaku Trzech Króli był Miejski Ośrodek Kultury przy współpracy z Parafią Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
   
 6. Zarządzeniami z dnia 12 i 26 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta przyznał dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: Polskiemu Związkowi Niewidomych – Koło Powiatowe w Suchej Beskidzkiej w kwocie 1.280 zł. oraz Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Suchej Beskidzkiej w kwocie 800 zł. Oferty na realizację zadań zostały rozpatrzone w trybie pozakonkursowym. W ramach przyznanej dotacji ww. stowarzyszenia zorganizowały integracyjne spotkania noworoczno - opłatkowe dla swoich członków.
   
 7. W Sali Rycerskiej suskiego zamku w dniu 12 stycznia 2018 r. odbył się XV- Jubileuszowy Koncert Noworoczny zorganizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. W programie koncertu znalazły się między innymi: arie operowe, operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz melodie filmowe i musicalowe, wykonane przez znakomitych artystów. Tym razem dla suskiej publiczności wystąpili soliści Narodowego Teatru, Opery i Baletu w Odessie. Artystom towarzyszyła trzydziestoosobowa orkiestra Wirtuozi Odessy pod dyrekcją Vitaliya Kovalchuka. Gala Noworoczna to wydarzenie kulturalne o szczególnej renomie, dzięki któremu w Suchej Beskidzkiej goszczą wybitni śpiewacy i światowej sławy muzycy. Koncerty noworoczne cieszą się niezmiennie ogromnym powodzeniem i niezwykłą popularnością, o czym świadczyła i tym razem wypełniona „po brzegi” Sala Rycerska, która nie była w stanie pomieścić wszystkich osób chętnych do nabycia biletu wstępu.
   
 8. Podczas 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia br. kwestowało około 40 wolontariuszy. W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się koncert Miejskiego Chóru „Jasień” oraz jasełka, a harcerze, 2 Szczepu drużyn harcerskich „Horyzont” uczyli udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tegorocznej akcji dzięki hojności mieszkańców miasta i sąsiednich miejscowości suski sztab zebrał kwotę ponad 54 tys. zł. Tradycyjnie, sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury – Zamek.
   
 9. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2018 roku przyznał dotację Beskidzkiemu Klubowi Karate w Suchej Beskidzkiej w kwocie 3.000 zł na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta na realizację zadania została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym. Ww. stowarzyszenie w dniu 27 stycznia 2018 r. zorganizowało w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej Turniej Karate dla dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka oraz Ambasada Japonii w Polsce. Zawody organizowane są nieprzerwanie od 2014 roku. W tegorocznym wydarzeniu sportowym wzięło udział ponad 240 dzieci z kilkunastu ośrodków karate działających na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.
   
 10. Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 16 stycznia 2018 r. zatwierdzony został plan finansowy budżetu gminy Sucha Beskidzka na 2018 rok. Podstawą opracowania planu finansowego jest uchwała budżetowa gminy Sucha Beskidzka przyjęta przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2017 r. Plan finansowy oprócz szczegółowego określenia dochodów i wydatków budżetu wyznacza jednostki odpowiedzialne za jego realizację. 
   
 11. W dniach od 19 do 21 stycznia 2018 r.  odbył się II ogólnopolski konkurs  Młodzi Artyści na Zamku pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta, zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Suchej Beskidzkiej oraz Stowarzyszenie ArtSonore. Konkurs był adresowany  do uczniów klas skrzypiec i wiolonczeli szkół muzycznych I stopnia. Podczas dwudniowych przesłuchań  swoje umiejętności zaprezentowało 93 uczniów z Państwowych oraz Samorządowych Szkół Muzycznych z różnych regionów Polski, w tym z Katowic, Krakowa, Poznania, a nawet Szczecina. Najlepsi uczestnicy konkursu, wyłonieni podczas piątkowych i sobotnich przesłuchań, wystąpili podczas Koncertu Laureatów, który odbył się 21 stycznia w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku. Konkurs stał się cyklicznym wydarzeniem i na stałe zapisał się w kalendarzu imprez miejskich o charakterze ogólnopolskim.
                              
 12. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2018 roku, po zapoznaniu się z oceną ofert dokonaną przez Komisję Konkursową udzielił dotacji na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku, następującym podmiotom:
  1. ) Beskidzkiemu Klubowi Karate w kwocie 14 000 zł,
  2. ) Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” na zadanie: narciarstwo alpejskie w kwocie
   18  000 zł,
  3. ) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jasień”  w kwocie  8 000 zł,
  4. ) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gladiator”  w kwocie   3 000 zł.

   Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 43.000 zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane będą zgodnie ze złożonymi ofertami i zawartymi umowami, w terminie od 01 lutego do 30 listopada 2018 r.
    
 13. Na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sucha Beskidzka w 2018r. złożonych zostało pięć ofert przez stowarzyszenia sportowe działające na terenie naszego miasta. W oparciu o ocenę przedstawionych propozycji dokonaną przez Komisję Konkursową, Burmistrz Miasta Zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2018 r. przyznał dotacje następującym podmiotom:
  1. ) Beskidzkiemu Klubowi Karate w kwocie 8 000 zł,
  2. ) Łuczniczemu Towarzystwu Sportowemu „Zamek Suski” - w kwocie 14 000 zł,
  3. ) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dziadki”  - w kwocie 10 000 zł,
  4. ) Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” - w kwocie 115 000 zł,
  5. ) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jasień” - w kwocie 10 000 zł.

   Łączna   kwota   dotacji   wynosi  157.000 zł.  Projekty  realizowane  będą  zgodnie  ze złożonymi ofertami, na podstawie zawartych umów z ww. podmiotami w terminie od 01 lutego do 30 listopada 2018 r.
    
 14. W dniach od 21 do 24 stycznia br. w Bratysławie odbyła się 16 edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych ITF SLOVAKIATOUR, na których Sucha Beskidzka promowała się wraz z innymi gminami powiatu suskiego. Przedmiotowe targi są jednym z największych wydarzeń branżowych w Europie Środkowej.
         
 15. Stawka bazowa czynszu w lokalach i budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka oraz stawki za dzierżawę gruntów,  stosowane w 2018 roku, decyzją Burmistrz Miasta pozostają na poziomie roku 2017. W związku z tym na podstawie dotychczas obowiązujących zarządzeń: Nr 409/15 z dnia 04 listopada 2015 r. oraz Nr 802/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: gospodarowania nieruchomościami gminnymi, przygotowane zostały informacje oraz nowe umowy  dla osób korzystających z nieruchomości gminnych, którym wygasły z końcem 2017 roku.
   
 16. W wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania cenowego i porównania ofert, Burmistrz Miasta dokonał wyboru podmiotu na realizację zadania dotyczącego ochrony fizycznej Zespołu Zamkowo – Parkowego w Suchej Beskidzkiej. Wybrana została firma Security Group Sp. z o.o. z Sosnowca, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Usługa świadczona będzie od dnia 01 lutego do dnia 31 grudnia 2018 r., a koszt jej realizacji stanowi kwotę  92.869,92 zł brutto.
   
 17. Firma BUDROST ze Stryszawy zakończyła realizację robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jędrzejaki w Suchej Beskidzkiej. Zakres prac obejmował wykonanie rurociągu o łącznej długości ok. 710m, co umożliwi odbiór ścieków z 18 budynków mieszkalnych. W związku z nieterminową realizacją zadania, na podstawie zapisów umowy, wykonawcy prac zostały naliczone kary pieniężne w wysokości 16 578,86 zł. Koszt przeprowadzonych robót po potrąceniu kar to kwota 204 472,64 zł z czego 165 316,13 zł pochodzi z pożyczki przyznanej gminie w roku ubiegłym przez WFOŚiGW w Krakowie.
   
 18. Na zlecenie Burmistrza Miasta firma RAB – FOL z Rabki wykonała i dostarczyła worki polietylenowe do segregacji odpadów. Koszt zakupu i dostawy wyniósł 55.842,00 zł brutto. Ponadto za kwotę 3.710,00  zł brutto zakupione zostały etykiety foliowe i folia transferowa służące do drukowania kodów kreskowych przyklejanych na worki w celu identyfikacji właścicieli odpadów segregowanych. Dla usprawnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, pracownicy Zakładu Komunalnego w miesiącu lutym br. dostarczą mieszkańcom oraz instytucjom i firmom działającym na terenie miasta worki do segregacji odpadów wraz z kodami kreskowymi.
   
 19. W ramach realizowanego przez gminę projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - program LIFE, w miesiącu styczniu wykonane zostały nieodpłatne badania izolacji termicznej 21 budynków specjalną kamerą termowizyjną. Obraz termowizyjny rejestruje wady izolacji termicznej obiektu oraz wszelkie mostki cieplne i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat ciepła. Pomiary pozwalają na precyzyjną i kompleksową ocenę stanu izolacji termicznej budynku.
   
 20. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w przypadku uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Burmistrz Miasta zawiadamia mieszkańców i firmy o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. W związku z tym przygotowanych zostało ponad 2400 zawiadomień, w tym 250 dla osób i firm spoza Suchej Beskidzkiej. Na terenie miasta zawiadomienia doręczane są przez pracowników Urzędu Miejskiego. Warto przypomnieć, że dotychczasowe stawki obowiązywały przez okres 4,5 roku, natomiast co roku zwiększała się ilość odbieranych odpadów przykładowo; w 2015 roku zebrano - 2 245 ton, w 2016 r. – 2454 tony, a w 2017 roku – 2 623 tony. Spowodowało to wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a zatem konieczność podniesienia opłat.

 

Co, gdzie, kiedy?